اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود احمدی شریف

مدیریت استراتژیک استادیار، گروه مدیریت،واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

m.ahmadisharifqodsiau.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامرضا طالقانی

مدیریت توسعه جهانگردی استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

gtalghaniut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علیرضا روستا

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی استادیار، گروه مدیریت،واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

alirezaroustayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منوچهر منطقی

مهندسی صنایع- گرایش مدیریت سیستم ها استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

manteghiguest.ut.ac.ir

دکتر غلامرضا طالقانی

مدیریت توسعه جهانگردی استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

gtalghaniut.ac.ir

دکتر رضا حسنوی

مهندسی صنایع استاد دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hosnavimut.ac.ir

دکتر عباس خمسه

مدیریت تکنولوژی-گرایش مدیریتR&D دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران

abbas.khamsehkiau.ac.ir

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم ها و بهره وری استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

amiriatu.ac.ir

دکتر زهرا امیرحسینی

مدیریت بازرگانی- گرایش مالی دانشیار، گروه مدیریت،واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

z.amirhosseiniqodsiau.ac.ir

دکتر سینا نعمتی زاده

مدیریت – گرایش بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

nematizadeh51yahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر منصور ترکیان تبار

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار، گروه مدیریت،واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

torkiantabaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکترمعصومه صالحی

آموزش زبان انگلیسی استادیار،گروه اموزش زبان انگلیسی،واحد شهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران،تهران

mas.salehi84gmail.com