راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه  مدیریت نوآفرینی

 (از نویسنده/ نویسندگان محترم تقاضا می شود قبل از ارسال مقاله؛ راهنمای تدوین و شرائط پذیرش را به دقت مطالعه فرمایند)

1- مجله عمدتاً مقالات پژوهشی را می پذیرد. 

2-  مقاله می بایست از طریق وب سایت مجله ارسال شود. (در صورت ارسال چند مقاله به صورت همزمان از یک نویسنده مسئول، تنها یکی از مقالات «در صورت داشتن شرایط لازم» داوری می شود)

3- محتوای مقاله باید متناسب با اهداف و محورهای نشریه باشد

4-  مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسندگان باشد. 

5-  مقاله ارسالی  نباید قبلاً در نشریه دیگری (اعم از داخلی و خارجی) و مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ  یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.

6- زبان رسمی نشریه، فارسی است  اما  ارسال چکیده مقاله  به دو صورت فارسی و انگلیسی الزامی است.

8- مجله در قبول یا رد مقالات آزاد است. حق ویرایش علمی و ادبی مقالات برای مجله محفوظ است.. 

9- مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقالات به لحاظ علمی و حقوقی برعهده نویسنگان است؛ بنابراین چاپ مقالات به معنای تأیید دیدگاه و نظریات نویسنده/ نویسندگان  ها نمی باشد. 

10- حداکثر حجم مقالات (شامل متن، اشکال، جداول و نمودار ها) 20 صفحه است 

11- حروف چینی مقالات باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی متری در هر طرف و فاصله 1 سانتی متری میان سطر ها صورت گیرد. 

12- در متن فارسی از قلم B Lotus 12 و در متن انگلیسی از قلم Times New Roman 11 استفاده شود. 

13- مقالات باید دارای ساختار ذیل باشند: 

- دارای انشایی روان بوده و از نظر دستور زبان و آیین نگارش، خالی از اشکال باشد.

- در متن حتی الامکان از معادل فارسی کلمات انگلیسی استفاده شود؛ چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می توان معادل کلمه انگلیسی را با ذکر شماره در زیرنویس نوشت. همچنین عبارت های اختصاری به کار رفته در متن بایدبه طور کامل به زیرنویس ارجاع داده شوند. 

- تمامی تیترها باید با فونت پررنگ نوشته شوند.

 

صفحه اول:

1- عنوان کامل مقاله آورده شود.

2-  اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی و نام واحد دانشگاهی  و تعیین نویسنده مسئول به دو شکل فارسی و انگلیسی ارائه شود.

 آدرس دهی به صوت ذیل باشد:

مرتبه علمی، گروه، واحد، دانشگاه، شهر، کشور. آدرس پست الکترونیکی

تبصره 1. مشخصات نویسنده/ نویسندگان به جز در صفحه اول (چکیده فارسی) و صفحه آخر (چکیده انگلیسی) نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.

3- چکیده فارسی شامل موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه گیری آورده شود. چکیده فارسی باید دارای حداقل 250 کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد.

4- واژگان کلیدی حداکثر 5 کلمه و با علامت(،) از هم جدا شوند.

 

متن مقاله:

1- مقدمه (مشتمل بر مبانی نظری، بیان مسئله، پیشینه پژوهش، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه ها و سوالات پژوهش) باشد.

2- روش شناسی پژوهش (مشتمل بر روش پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوی اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل  اطلاعات) باشد.

3- یافته های پژوهش (مشتمل بر ارائه و  تحلیل یافته ها، مقایسه آن ها با یافته های سایر پژوهش ها و انطباق با نظریه ها) باشد.

4- بحث و نتیجه گیری (مشتمل بر خلاصه مسئله و هدف پژوهش، ارائه خلاصه نتایج و بیان نتیجه گیری کلی) باشد.

تبصره 1. تمام جداول، نمودارها، اشکال، روابط، مدل ها و فرمول های متن دارای شماره و عنوان ترتیبی بوده و شماره آن ها در متن ارجاع داده شود.

تبصره 2. تمام جداول، نمودارها و اشکال، روابط، مدل ها و فرمول های متن در زیر خود دارای منبع باشند.

5- منابع به زبان انگلیسی و قلم Times New Roman 11 نوشته شوند.

تنظیم نامه به شکل ذیل الزامی است:

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال)، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، فصل یا ماه، شماره صفحه. 

کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام (سال)، «عنوان کتاب» نوبت ویرایش یا چاپ، محل نشر، نام انتشارات، شماره صفحه. 

کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مولف (سال)، «عنوان کتاب به فارسی»، نام خانوادگی مترجم، محل نشر، نام انتشارات، (سال انتشار به زبان اصلی)، شماره صفحه. 

پایان نامه: نام خانوداگی، نام (سال)، «عنوان پایان نامه»، مقطع پایان نامه، دانشگاه مربوطه، شماره صفحه. 

مراکز آماری: نام مرکز آماری، نام نشریه آماری، سال های استفاده شده، نام اداره یا دفتر منتشر کننده آمار. 

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، (تاریخ انتشار کل مقاله)، عنوان کامل مقاله

 یادآوری:

1-  ارسال مقالات صرفا از طریق وب سایت نشریه انجام می پذیرد.

2- آدرس ایمیل نشریه جهت پیگیری فرآیند ارسال تا پذیرش مقالاتimj.qodsiau.ac.ir@gmail.com